Wynajem pomieszczeń w Gubińskim Domu Kultury

Wynajem pomieszczeń w Gubińskim Domu Kultury

Podziel się:

Gubiński Dom Kultury z siedzibą w Gubinie przy ul. Westerplatte 14, ogłasza konkurs ofert na wynajem 2 izbowego lokalu użytkowego przy ul. Westerplatte 14 (wejście od strony biblioteki, parter), pow. 23 m²   przeznaczonego na działalność gospodarczą na czas oznaczony do 3 lat.

Wywoławcza stawka miesięcznego najmu za 1 m² nie może być niższa, niż 40,00 zł/m² netto (słownie: czterdzieści złotych netto). Do czynszu doliczony zostanie 23% podatek VAT.

Osoby prawne lub fizyczne zainteresowane najmem przedmiotowego lokalu użytkowego mogą składać oferty osobiście lub pocztą w zamkniętych kopertach z opisem „OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. WESTERPLATTE 14 w terminie do dnia 30 września 2014 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Gubińskiego Domu Kultury (pokój 201), ul. Westerplatte 14.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2014 r. o godz. 10:30 w Gubińskim Domu Kultury (pok. 201).

Po podanym terminie nie będą przyjmowane dalsze oferty oraz niedopuszczalna jest zmiana w ofertach już złożonych.

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE ORAZ ZAŁĄCZNIKI:

  • .1.        Imię, nazwisko i adres lub nazwę oraz siedzibę firmy.
  • .2.        Datę sporządzenia oferty.
  • .3.        Proponowaną cenę za 1 m² netto.
  • .4.        Aktualny wypis z CEiIDG lub wypis z KRS.

Konkurs jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert.

Zastrzega się prawo odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Gubińskim Domu Kultury, tel. (68) 4558169 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.

Osoba do kontaktu: Andrzej Matłacki.

Wzór umowy dostępny jest tutaj.

Dyrektor

Gubińskiego Domu Kultury

/-/ Janusz Gajda

Scroll to Top