Oświadczenie w sprawie dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Gubińskiego Domu Kultury www.gdk24.pl

Gubiński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W Gubińskim Domu Kultury  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.gdk24.pl spełnia wymagania w 92,74 %.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1.brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,

2.brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych

3.brak mapy serwisu

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności

Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.0 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Kompatybilność:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Posiada przełączniki: trybu wysokiego kontrastu oraz powiększenia czcionki. Ma możliwość zmiany stylowania logo, pozwalającą na włączenie animacji oraz zmianę kolorów zależnie od trybu WCAG.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Gubiński Dom Kultury nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Janusz Gajda mail: gdkgubin@gmail.com

Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 684558169. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek użyteczności publicznej – Gubińskiego Domu Kultury, zlokalizowany przy ul. Westerplatte 14 w Gubinie. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Westerplatte.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, dwa główne trzony komunikacji pionowej: klatka schodowa KL1 (DK) klatka schodowa KL2 (MBP) bez wind.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

–budynek obecnie nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami;

– przy wejściu głównym do budynku oraz przy wejściu do biblioteki znajduje się przycisk, dzięki któremu osoba z niepełnosprawnościami chcąca skorzystać z usług GDK może powiadomić o tym fakcie  obsługę budynku.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od ulicy Westerplatte przy bloku nr 10.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Gubiński Dom Kultury zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia:

– czytelny układ wejść do budynku;

– wejście z poziomu terenu;

– toaleta dla osób z niepełnosprawnością;

Utrudnienia:

– brak wind, pochylni, platform ruchomych dla osób z niepełnosprawnościami

– brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;

– brak systemu przyzywowego w toaletach;

– brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Poziomy budynku:

Poziom -1 (Piwnica)

– niedostępny dla osób z zewnątrz. Przeznaczona na magazyn i węzeł cieplny

Poziom 0 (Parter):

– przestrzeń dostępna dla użytkowników na parterze budynku działa jako Galeria „Ratusz”, która jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami w przypadku pomocy w pokonaniu 1 stopnia schodów lub pokonania progu drzwi.

Poziom +1 (Pierwsze Piętro):

– pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz sala widowiskowa GDK

– dla osób z niepełnosprawnościami dostępna dzięki pomocy obsługi po zgłoszeniu tego faktu wcześniej telefonicznie lub za pomocą przycisku

Poziom +2 (Drugie Piętro);

– pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz pomieszczenia biurowe GDK;

Poziom +3 (Trzecie Piętro);

– pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej

/-/ Janusz Gajda

Dyrektor

Gubińskiego Domu Kultury

Skip to content