DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gubiński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej gdk24.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-28

Stan dostępności cyfrowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy treści:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, te publikowane po 01.07.2022 posiadają opisy alternatywne. Planujemy stopniowo uzupełnić brakujące opisy zdjęć.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Przygotowanie deklaracji dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Gubiński Dom Kultury.

 

Data sporządzenia deklaracji: 2022-07-28

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-28

Skróty klawiaturowe.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Janusz Gajda mail: gdkgubin@gmail.com Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Gubiński Dom Kultury powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy Gubiński Dom Kultury odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Budynek użyteczności publicznej – Gubińskiego Domu Kultury, zlokalizowany przy ul. Westerplatte 14 w Gubinie. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Westerplatte.

 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych, Budynek posiada cztery kondygnacje naziemne i jedną podziemną, dwa główne trzony komunikacji pionowej: klatka schodowa KL1 (DK) klatka schodowa KL2 (MBP) bez wind.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  – budynek obecnie nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
  – przy wejściu głównym do budynku oraz przy wejściu do biblioteki znajduje się przycisk, dzięki któremu osoba z niepełnosprawnościami chcąca skorzystać z usług GDK może powiadomić o tym fakcie  obsługę budynku.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się od ulicy Westerplatte przy bloku nr 10.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Gubiński Dom Kultury zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

  Udogodnienia:
  – czytelny układ wejść do budynku;
  – wejście z poziomu terenu;
  – toaleta dla osób z niepełnosprawnością;

  Utrudnienia:
  – brak wind, pochylni, platform ruchomych dla osób z niepełnosprawnościami
  – brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
  – brak systemu przyzywowego w toaletach;
  – brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

  Poziomy budynku:
  Poziom -1 (Piwnica)
  – niedostępny dla osób z zewnątrz. Przeznaczona na magazyn i węzeł cieplny

  Poziom 0 (Parter):
  – przestrzeń dostępna dla użytkowników na parterze budynku działa jako Galeria „Ratusz”, która jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami w przypadku pomocy w pokonaniu 1 stopnia schodów lub pokonania progu drzwi.

  Poziom +1 (Pierwsze Piętro):
  – pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz sala widowiskowa GDK
  – dla osób z niepełnosprawnościami dostępna dzięki pomocy obsługi po zgłoszeniu tego faktu wcześniej telefonicznie lub za pomocą przycisku

  Poziom +2 (Drugie Piętro);
  – pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz pomieszczenia biurowe GDK;

  Poziom +3 (Trzecie Piętro);
  – pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej

  /-/ Janusz Gajda
  Dyrektor
  Gubińskiego Domu Kultury
Scroll to Top