10 Gubińskie Zaduszki Jazzowe
Październik 13, 2018
58. Wiosna Nad Nysą

Program imprezy

REGULAMIN OBIEKTU (TERENU) IMPREZY MASOWEJ

obowiązujący podczas „Koncertów gwiazd 58. Wiosny Nad Nysą”

w dniach 17, 18, 19 maja 2019 roku

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. – o Bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504), ustawodawca zobowiązuje Organizatora imprezy masowej do sporządzenia i udostępnienia Regulaminu obiektu lub terenu imprezy masowej. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Przed korzystaniem z obiektu (terenu), instalacji i urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem wydanym przez Organizatora imprezy. 

2. Regulamin zawiera podstawowe zasady zachowania się osób obecnych na imprezie oraz informacje o sposobie udostępniania i korzystania z niego przez uczestników imprezy masowej. 

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na jej terenie. 

4. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. 

5. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają:


a) teren imprezy – miejsce wydzielone przez Organizatora i wygrodzone barierkami ochronnymi oraz płotami znajdujące się w Gubinie na Placu Jana Pawła II.


b) Organizator imprezy – osoby z identyfikatorem w formie kolorowej opaski powołane przez Gubiński Dom Kultury do zabezpieczenia organizacyjnego imprezy


c) uczestnik imprezy – osoba obecna na imprezie, w tym: widzowie, osoby z obsługi technicznej, ochrona oraz osoby z identyfikatorem w formie opaski kolorowej


d) służby porządkowe – powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony, legitymujący się identyfikatorem, których zadaniem jest dbanie
o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie. 

6. Z obiektu mogą korzystać widzowie, osoby z obsługi technicznej, ochrona oraz osoby z identyfikatorem w formie opaski kolorowej. 

W razie zaistniałej konieczności pracownik ochrony z identyfikatorem ma prawo: 

 • a)  legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 • b)  przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te 
wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty oraz alkohol. 

 • Z zaplecza sceny mogą korzystać jedynie osoby z identyfikatorem w formie opaski kolorowej. 

 • W razie zaistnienia urazu wypadkowego należy niezwłocznie zgłosić się do punktu pierwszej pomocy zlokalizowanego przy scenie głównej po prawej stronie. 

 • Odpadki i nieczystości należy wrzucać do rozmieszczonych na terenie obiektu koszy z workami jednorazowego użytku. 


II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY 


1. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom imprezy z wyjątkiem osób:


a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, 

b) wobec których został wydany zakaz zagraniczny, 


c) odmawiające poddania się czynnościom,


d) znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,


e) posiadające broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje mogące stanowić zagrożenie dla porządku publicznego,


f) zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 


2. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów terenu i imprezy masowej. 


3. Osoby nieletnie mają prawo wstępu na teren imprezy tylko pod opieką osób dorosłych. 


4. W sytuacjach awaryjnych – zagrożenie pożarem lub inne miejscowe zagrożenie, postępować zgodnie z wywieszonymi instrukcjami rozmieszczonymi w różnych punktach obiektu i stosować się do zawartych w nich zaleceń, a także stosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe, odpowiedzialne za sprawną i skuteczną ewakuację osób. 

5. W razie zaistniałych niepewności lub nieporozumień należy zgłaszać się do pracowników obsługujących koncert , którzy posiadają identyfikatory w formie kolorowych opasek, lub pracowników ochrony. 

III. OSOBOM WCHODZĄCYM I OBECNYM NA IMPREZIE MASOWEJ ZABRANIA SIĘ: 

 1. Wnoszenia lub posiadania w jej trakcie broni, ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych lub pożarowo niebezpiecznych lub innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników obiektu, 

 2. Wnoszenia, posiadania lub używania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, 

 3. Samowolnego korzystania i podłączania jakichkolwiek odbiorników elektrycznych do instalacji elektrycznej, gazowej i manipulowania przy tych instalacjach, 

 4. Wchodzenia poza oznaczone i wytyczone zaplecza socjalne dla służb obsługujących imprezę masową, 

 5. Korzystania z dodatkowych atrakcji bez posiadania aktualnego biletu lub karty, 

 6. Wstępu i korzystania z obiektu jeżeli są pod wpływem alkoholu i awanturują się, 

 7. Nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych, 

 8. Wpuszczania psów i innych niebezpiecznych zwierząt, 

 9. Niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszystkich innych rzeczy 
znajdujących się na terenie imprezy, 

 10. Zaśmiecania terenu imprezy. 


IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE 


1. Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. 

2. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny
z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu. 

3. Organizator imprezy jest odpowiedzialny za:


a) porządek i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy,


b) zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych;


c) eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników imprezy mogących stanowić przyczynę zagrożenia. 

4. Organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo podczas imprezy m.in. poprzez:


a) zapoznanie pracowników obsługi imprezy oraz służb porządkowych z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, medycznego oraz hydrantów;


b) przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobów alarmowania straży pożarnej oraz zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. 

5. Służby porządkowe są uprawnione do: 

a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,
a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej; 

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości; 

c) wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem terenu,
a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej: 

d) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych. 

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonanie poleceń, o których mowa w ppkt 4, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia. 

f) Czynności wymienione w pkt 16 powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste, w stosunku do której zostały podjęte. 

IV. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY 

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu terenu, lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności. 

 2. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerią Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

 3. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe zawierające powyżej 3,5% alkoholu, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. 

 4. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. 

 5. Postępowanie w sprawach o wykroczenie określone w pkt 16 – 18 prowadzi się na 
podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym. 


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:

 2. a) na stronie internetowej organizatora

 3. b) w siedzibie Organizatora:

 4. c) w punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania. 

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

 6. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej Organizatora. 


W imieniu organizatora:

Dyrektor Gubińskiego Domu Kultury

/-/ Janusz Gajda

Komentarze są wyłączone.